ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΡΑΡΙΟ? ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΩΡΑΡΙΟ
Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2008 11:38

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Πλαίσιο ωραρίου σε εθνικ? κλίμακαΣύνοψη: Ο Νόμος 3377/19-8-2006 (ΦΕΚ 145 Α'-Μέρος Δεύτερο)καθιερώνει, σε εθνικ? κλίμακα το ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 12

Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) αντικαθίσταται ως εξ?ς:

«Άρθρο 23

1. Καθιερώνεται, σε εθνικ? κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α'). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα.

2. Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα με τις συνθ?κες και τις ανάγκες της περιοχ?ς, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό ? σε ορισμένη περιοχ? αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερ?σιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετικ? νομοθεσία, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστικ? προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετικ? πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτ?, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.

3. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ114Α1).»

Άρθρο 13

Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων, κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται πριν από την 05.00' ώρα, μετά την οποία είναι ελεύθερη.
 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Α.
 

 
© 2018 Ο.Ε.Σ.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.