parallax background

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

01/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
01/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING)
01/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
01/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING)
01/10/2019

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

 

  

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Σ.Θ. 25/7/2019
 2. Τον Ν. 4412/2019 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 3. Την με BSB383, σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (AgriTradeNet)

 

 

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το έργο “Βιώσιμο Αγροτικό εμπόριο στο Λεκανοπέδιο της Μαύρης Θάλασσας” στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των τοπικών παραγωγών, στις δυνατότητές τους για γεωγραφική πιστοποίηση και αναγνώριση και στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων στη Μαύρη Θάλασσα σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζοντας τις εργασίες αυτών των παραγωγών.  Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της ικανότητας των τοπικών παραγωγών και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των οργανώσεων παραγωγών και των τοπικών αρχών για το περιφερειακό branding και τη διακρατική εμπορία γεωργικών προϊόντων.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ως συντονιστής εταίρος στο έργο με τίτλο  “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (AgriTradeNet), με αριθμό BSB383, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020, με προτεραιότητα 1.2 “Αύξηση των διασυνοριακών συνδέσεων για το εμπόριο και τον εκσυγχρονισμό στους γεωργικούς και συναφείς τομείς της Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας” σκοπεύει να οργανώσει ένα μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για 50 ελαιοπαραγωγούς και αγρότες από την περιοχή της Χαλκιδικής (τοπικών παραγωγών Παρθένου Ελαιόλαδου Χαλκιδικής)  με στόχο να τους παρουσιάσει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την δημιουργίας τοπικής επωνυμίας (brand), τη γεωγραφική αναγνώριση (PDO &PGI), τη διαδικασία πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων με τη διδασκαλία κατάρτισης σε διεθνείς μεθόδους κατάρτισης.

Για την υλοποίηση της παραπάνω εκπαίδευσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης απευθύνει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ, ο οποίος να διδάξει και να προετοιμάσει τα θέματα για μια 8-ωρη εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σεμιναρίου είναι έντονα συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Ενδεικτική Θεματολογία σεμιναρίου με βάση τους στόχους του έργου:

AgriTradeNet: τι αφορά το πρόγραμμα, Βιολογική γεωργία – Τι είναι και ποια είναι η βιολογική παραγωγή και τα προϊόντα της, Πώς να γίνετε βιοκαλλιεργητής, Το μέλλον των οργανικών προϊόντων, Νομοθεσία για τον βιολογικό τομέα, Ετικέτες ποιότητας και διαδικασία πιστοποίησης, Branding των προϊόντων, τι είναι το branding, Branding και τεχνικές μάρκετινγκ, Κανονισμοί και ιστορίες επιτυχίας, Τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας, Πρόσβαση στην παγκόσμια οργανική αγορά, Καλές πρακτικές για την ισορροπία της παραγωγικής ικανότητας των τοπικών παραγωγών.

 

 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 1.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων.

Η αμοιβή θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των παραδοτέων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής.

Η σύμβαση με τον εκπαιδευτικό που θα επιλεγεί είναι σύμβαση μίσθωσης έργου, με διάρκεια έως 31/10/2019.

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:

 1. ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)
 2. Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος μετά την ανάληψη του έργου είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της πρόσκλησης και πάντα σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.

 

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η υπογραφή της συμβάσης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2019 και η εκπαιδευτική οργάνωση πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019.  Με την έναρξη της συνεργασίας θα ανακοινωθεί στον εκπαιδευτή η ημερομηνία του σεμιναρίου και θα λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πρότυπα. Για την προετοιμασία του θα δοθούν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες.

 

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εκπαιδευτές -ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο τομέα της Γεωπονίας, Γεωργίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Δίπλωμα και ειδική εξειδίκευση σε θέματα τοπικής επωνυμίας (brand), τη γεωγραφική αναγνώριση (PDO &PGI), τη διαδικασία πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.
 • ΕΜΠΕΙΡΙΑ: τουλάχιστον 3- έτη εμπειρία ως εκπαιδευτής και τουλάχιστον μία παρόμοια / σχετική κατάρτιση στο ανάλογο θέμα και με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των γεωργικών παραγωγών
 • ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: καλό επίπεδο ομιλούμενων και γραπτών δεξιοτήτων στην Ελληνική γλώσσα (για τους ξένους εκπαιδευτές)
 • ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: ο επιλεγμένος εκπαιδευτής δεν θα πρέπει να είναι υπάλληλος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ή να έχει νομικές σχέσεις με τον Φορέα.

 

Η βασική απαίτηση στους εκπαιδευτές είναι να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν αποτελεσματικά τα κύρια θέματα που έχουν ανατεθεί στην εκπαίδευση και να είναι σε θέση να απαντήσουν σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι ειδικοί στον συγκεκριμένο τομέα.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με βάση τη συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, συγκρινόμενη με την ελαχίστη (μικρότερη) οικονομική προφορά που έχει υποβληθεί. Η βαρύτητα της ανοιγμένης οικονομικής προσφοράς κάθε πρότασης στη συνολική βαθμολογία της πρότασης είναι 15%.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα χαμηλές οικονομικές προσφορές θα κληθούν από την επιτροπή να τεκμηριώσουν με αξιόπιστα και τεκμηριωμένα στοιχεία το χαμηλό τίμημα. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το χαμηλό τίμημα, η πρόταση του υποψηφίου αναδόχου απορρίπτεται και ο ανάδοχος τίθεται εκτός διαγωνισμού.

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατάθεση προσφορών θα πρέπει να γίνει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παρούσα πρόσκληση. Oι τιμές των προσφορών να είναι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και να αναγράφουν το κόστος της υπηρεσίας ανά εκπαιδευτική ώρα και για 8 ώρες.

Η προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, βιογραφικο σημειώμα,  δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά όπου περιγράφονται τα θέματα και την μεθοδολογία εκπαίδευσής και οικονομική προσφορά με το προτεινόμενο αντίτιμο για τις υπηρεσίες. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης γίνεται στην ιστοσελίδα του  Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310547887, 2310538790, email: empsylth@otenet.gr.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ